Zoonotiska infektioner – orsak till ett förändrat sjukdomspanorama

Moderator: Åke Lundkvist, Björn Olsen

Medverkande: Patrik Ellström, Jenny Hesson, John Pettersson och Johan Lennerstrand

Ett flertal myggburna virus cirkulerar i Europa. Här presenteras dessa virus och risken för att de ska spridas och orsaka sjukdom i Sverige.

Artspecifika skillnader i uppbyggnaden av receptorer för Influensa A virus anses begränsa överföring av detta virus från fåglar till människor och andra däggdjur. I motsats till den rådande dogmen visar vi här att änder och höns bär på ett brett spektrum av olika sialylerade strukturer som också finns hos däggdjur, t.ex. komplexa N- och O-länkade Neu5Acα2,6-terminerade glykaner. Detta antyder att skillnader i receptorstruktur mellan arter kan vara en överskattad barriär för överföring av Influensa virus mellan arter.

Vi beskriver identifiering av bredspektrumshämmare mot main-proteaset hos SARS-CoV-2 och andra coronavirus med hjälp av DNA-kodade substansbibliotek.

Majoriteten av alla infektionssjukdomar förblir odiagnosticerade, framförallt i tropiska länder. Här presenteras undersökningen av ett fall med okänd haemorragisk feber efter vistelse i Afrika under tidigt 90-tal.

Ny banner sponsorer